Slovo předsedy

Vážené paní starostky, vážení páni starostové, vážení hosté,

velmi si považuji, že vás mohu oslovit ve chvíli, kdy si společně připomínáme dvě desítky let od vzniku našeho Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.

Dne 7. září 1999 jej zaregistroval Magistrát města Plzně. Od samého počátku se jeho zakládající členové, bylo jich tehdy 65, netajili ambicí důsledně hájit zájmy i těch nejmenších samospráv a být tak partnerem i určitou protiváhou institucím státním či krajským. Svojí činností Sdružení postupně oslovilo další obce a města v Plzeňském kraji. Dnes má 187 členů, na jejichž územích žije více než 483 tis. obyvatel (83,3 % obyvatel Plzeňského kraje). Patříme tudíž mezi největší organizace svého druhu, v rámci celé republiky.

Zrekapitulovat celou šíři naší činnosti za oněch výše zmíněných 20 let by vydalo na mnoho stran. Jsem přesvědčen, že i přes nejlepší vůli, by bývalí předsedové Sdružení našli celou řadu dalších aktivit, které zůstaly opomenuty. Věřím proto, že mi odpustí, když zmíním jen některé z nich.

Zcela stěžejním předmětem činnosti Sdružení je zastupování zájmů místních samospráv při jednání s orgány na státní či krajské úrovni. Jako přelomový se ukázal rok 2000, kdy došlo ke znovuobnovení krajského uspořádání v naší zemi. Najít vyvážený vztah mezi obcemi, městy a krajskou samosprávou nebylo vždy jednoduché. Občas jsme se trochu přetahovali, ale nakonec se podařilo, a myslím, že i nadále daří prosazovat ve shodě zásadní záležitosti dotýkající se života našich obyvatel. Hledání společných postupů by nebylo možné bez dlouhodobé, oboustranně dobré komunikace mezi představiteli Sdružení a kraje. Plzeňský kraj je v tomto směru naším partnerem a bere náměty a připomínky Sdružení v potaz. V minulosti se to ukázalo například při revizi stanovení výše poplatků (snížení cca o 50 %) za věcná břemena ukládaná do krajských komunikací. Aktuálně postupujeme ve shodě při jasném odmítání nově připravovaného vybírání mýta na silnicích I. tříd. Zpoplatnění vybraných úseků na území kraje zcela zásadně zhorší bezpečnost a kvalitu života obyvatel v řadě jiných obcí a měst.

Musím zdůraznit, že Sdružení vyvíjelo celou řadu aktivit také na národní úrovni. Přirozeným partnerem jsou zde pro nás nejen regionální poslanci a senátoři, ale především SMO ČR. V koordinaci s nimi jsme se snažili legislativcům předat a prosadit připomínky vycházející z každodenní praxe. I díky tomu se podařilo dosáhnout změny příspěvků za výkon státní správy vykonávané přímo v obcích.

Základem pro všestranný život obcí je jejich finanční zdraví. Obce jsou dávány za příklad uvážlivě hospodařících subjektů. Málokterá z nich si dovolí žít na dluh. Už proto si zaslouží pomoc v podobě jasně nastavených podmínek pro svůj rozvoj a také posuzování jejich konání zdravým rozumem. S ohledem na takřka bezbřehou administrativní zátěž bylo pozitivním snížení vratek vyměřených jim při realizaci dotačních projektů.

Za největší úspěch Sdružení pak považuji bezúplatné převody pozemků pod obecními komunikacemi od Státního statku Jeneč. Byli jsme jediní, komu se tento krok podařil a velmi mne těší, že se následně aplikoval u měst a obcí v celé zemi. Jsem přesvědčen, že bychom měli o podobné převody pozemků od dalších státních organizací usilovat i nadále v těch případech, kdy se o ně obce fakticky po dlouhé roky starají.

Značného pokroku jsme dosáhli ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje při zlepšování životního prostředí měst a obcí. Ekologicky bylo odstraněno více než 25 000 starých chladících zařízení a významně jsme přispěli rovněž k nakládání s objemným odpadem. Sdružení pro svoje obce nakoupilo 54 velkoobjemových kontejnerů, které jsou využívány v jednotlivých obecních sběrných dvorech. Významnou roli sehrálo Sdružení i v oblasti vodohospodářských investic, zejména protipovodňových opatření.

Zcela pominout nemohu ani vzdělávání zastupitelů. Popravdě řečeno, stanout v čele obce znamená být doslova zasypán paragrafy, oznámeními či nařízeními. Vždy s hrozbou sankcí. Především proto Sdružení pořádá řadu seminářů, aby se ona pro mne hrůzyplná úřední řeč zlidštila a představitelé obcí se mohli alespoň trochu klidněji věnovat své práci. Není jí před námi málo. Krom každodenních provozních starostí se budeme dozajista potýkat s mnoha závažnými problémy. Mluvíme o nich na společných setkáních čím dál naléhavěji a citelně se dotýkají právě měst a obcí ležících daleko od velkých center. Jen namátkou: dopravní obslužnost, zdravotní péče, dostupnost úřadů, dostatek kvalifikovaných učitelů... A k tomu čím dál tím víc závažnější problém se zajištěním dostatečného množství pitné vody.

Vyřešit všechny problémy a potřeby obyvatel našich měst a obcí nedokážeme. Pokusit se jim pomoci však považuji za naprostou povinnost a samozřejmost. Nezbytným předpokladem je, abychom co nejvíce táhli společně za jeden provaz s těmi, kdo mají snahu stejnou. Rád bych proto poděkoval za dosavadní spolupráci pracovníkům Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje v čele s panem ředitelem Filipem Uhlíkem. Bez jimi poskytovaného servisu by byla činnost Sdružení výrazně složitější. Domnívám se, že poděkování rovným dílem patří Plzeňskému kraji a jeho největšímu městu, Plzni. Poskytovala nám nejen zázemí, ale svoji značnou váhu mělo vždy i čestné předsednictví plzeňských primátorů.

Největší poděkování pak bez jakýchkoliv pochyb patří Vám starostům, starostkám, zastupitelům a zastupitelkám města a obcí v Plzeňském kraji. Jste to Vy, kdo mnohdy odkládáte svoje osobní životy do depozita a alespoň po určitou dobu je vyměníte za životy obecní, životy veřejné. Pravděpodobně si to v danou chvíli ani neuvědomujete. Vždyť nával připomínek, rad a stížností spolehlivě přebije právě dokončenou opravu obecní budovy, zkrášlený park či pomoc vašemu obyvateli v nouzi. Dojde Vám to mnohdy až ve chvíli, kdy se v klidu, třeba i v noci, projdete svojí obcí. Možná až v ten okamžik si uvědomíte, jak velký kus práce je za Vámi i těmi, kdo Vám při ní byli nápomocni. A že ji někdo nevidí? Budiž, nejspíš ani nechce. Věřte však, že vidět je. Každým rokem víc a víc. Tvář vašich obcí a měst se za posledních třicet let od sametové revoluce výrazně proměnila. Je pestrá, je přívětivá ke svým obyvatelům i návštěvníkům.

Přijmete prosím za svoje úsilí moji velkou poklonu a poděkování.

Za celé Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje a jeho sekretariát

Mgr. Rudolf Salvetr
předseda Sdružení