Národní parky Šumava a Bavorský les: jeden celek z pohledu ochrany přírody i turismu

Kultura a turismus

Národní parky na česko-bavorské hranici spolu dohromady tvoří jeden z největších bilaterálních národních parků střední Evropy. Jejich dlouhodobá a intenzivní spolupráce je stvrzena memorandem, společným pracovníkem koordinujícím jejich vzájemné aktivity, a především velkým počtem přeshraničních projektů zaměřených jak na ochranu přírody, tak i její prezentaci.

Šumava (CZ), Bavorský les (BY) - Národní park Šumava vznikl v roce 1991 z části území původní chráněné krajinné oblasti. Cílem jeho založení bylo zajistit ochranu pestré mozaiky unikátních rozsáhlých rašelinišť, horských smrčin a navazujících náhorních plošin, pralesů a luk. Park se rozkládá na území Plzeňského a Jihočeského kraje, a to na celkové ploše 680 kilometrů čtverečních. Národní park Bavorský les byl založen o mnoho let dříve, a to již v roce 1970. Nachází se v Dolním Bavorsku a po svém rozšíření v roce 1997 jeho rozloha činí 245 kilometrů čtverečních. Je tedy o více jak polovinu menší než jeho český protějšek.

Oba parky dohromady tvoří celek, který je někdy pojmenováván termínem Twin-park. Je uznávaný jako jeden ze základních kamenů evropské soustavy Natura 2000. Tato spolupráce byla již v roce 1999 stvrzena memorandem. V pozici koordinátora vzájemné spolupráce dokonce pro oba parky od roku 2015 pracuje společný zaměstnance, který jejich aktivity koordinuje, zprostředkovává komunikaci zástupců z obou stran hranice a překládá podklady. Úzká spolupráce obou parků je též mezinárodně oceněna Transboundery certifikátem Federace EUROPARC, který je jedním z nejvýznamnějších evropských certifikátů v ochraně přírody.

Jedním ze způsobů, jak přeshraniční spolupráci parků dlouhodobě aktivizovat, jsou samozřejmě společné projekty z oblasti ochrany přírody, ale i řízení území a turismu (autobusy, přeshraniční trasy, expozice, vzdělávací programy apod.). V posledním období jsou to např. projekty podpořené Programem přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020. Podrobnosti viz tabulka vpravo.

Zprávy z regionu vám přinášíme jako součást projektu "Společně pro náš region", č. Ziel EÚS/DF/08/16, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci dispozičního fondu

Lokalita:
Národní parky Šumava a Bavorký les
Projekty podpořené Programem přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko:
viz níže

"Silva Gabreta Monitoring-Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu", č. 26 

"Prostor pro společní přírodní a kulturní dědictví - Lesní dílna", č. 72

"Přeshraniční mapování lesních ekosystémů-cesta ke společnému managementu NP", č 99

"Houby regionu bavorsko/česko/rakouského trojmezí", č 120  

"Nové cesty k přeshraničnímu managementu jelení zvěře v době klimatické změny", č. 184

"Květena Šumavy", č.216

"Zavedení přeshraničního socioekonomického monitorovacího systému v NP Šumava a Bavorský les", č. 37


Fotogalerie