Majestátní stavba v Mariánské Týnici je po více než 300 letech dokončena

Památky, kultura a cestovní ruch

Poutní areál v Mariánské Týnici získal podobu, jakou dnes známe, díky jedinečnému architektovi Santinimu. Jeho původní historický návrh byl však kompletně zrealizován až nyní, kdy byla dokončena dostavba dosud chybějícího východního ambitu.

Mariánská Týnice, okres Plzeň-Sever - Areál v Mariánské Týnici u Kralovic dnes patří k unikátům evropské architektury. Tuto stavbu navrhl architekt Jan Blažej Santini-Aichel na počátku 18. stolení, ve své plnosti je však realizována až po více než 300 letech od položení základního kamene (1711). V průběhu této doby prošel areál jak fází enormního zájmu církve a velkých investic, tak i hrozbou totální devastace. Jeho osud odrážely nejen proměnlivé koncepce památkové péče, ale i duchovní stav společnosti i jejích kulturních priorit.

Historický areál Mariánské Týnice byl v posledních 20 letech postupně obnovován a oživován. V roce 2006 proběhly úpravy v těsné blízkosti památky (odklon dopravy od objektu, parkoviště, zahradní úpravy parteru). O tři roky později byla ukončena I. etapa realizace nové stálé expozice, která pokračovala v letech 2010 a 2011. Následně došlo k obnovení kaple na severovýchodním nároží kostela (v letech 2011-12).

Projekt dostavby dosud chybějícího východního ambitu byl logickým pokračováním a vyústěním dlouhodobých revitalizačních snah v areálu Mariánské Týnice a umožnil obnovu exteriéru a interiéru památky. Byl posledním krokem k dovršení ideálního projektu celého barokního poutního areálu. Nedílnou součástí projektu byly restaurátorské práce (obnova zřícené kaple a části kamenného schodiště vedoucího z exteriéru do interiéru kostela). Projekt zahrnoval také obnovu zahrady a trvalé zeleně v parteru východního nádvoří po uzavření areálu východní ambitovou zdí.

Východní ambit je v souladu s historickými návrhy zrcadlově umístěn vůči stávajícímu západnímu ambitu. Součástí nového tříramenného východního ambitu jsou také 2 nárožní kaple. V kryté ambitové chodbě byla v rámci projektu vybudována stálá expozice "Sto let záchrany a obnovy Mariánské Týnice" a také edukativní a odpočinková zóna. Prostor nových ambitových chodeb zároveň umožnil deponování nových exponátů za účelem jejich prezentace veřejnosti (kamenné prvky, drobné památky). Díky projektu dostavby ambitu se podařilo vyřešit také nevyhovující stavebně technický stav kaple Korunování Panny Marie přiléhající ke kostelu. Projekt umožnil zpřístupnění kostela samostatnou trasou, a to z důvodu konání veřejných kulturních akcí, svateb či pobožností v průběhu celého roku.

Prostory vybudované díky projektu dostavby ambitu jsou veřejnosti zpřístupněny formou nově vzniklého druhého návštěvnického okruhu. Vzhledem k unikátnosti a obtížnosti dostavby ambitu byl zároveň celý průběh projektu dokumentován pomocí moderní vizualizační a digitalizační techniky (např. s využitím dronů) a výstupy byly následně také zpřístupněny veřejnosti.

Lokalita:
Mariánská Týnice, Kralovice
Realizace:
08/2016–06/2021
Financování:
dotace programu IROP
Realizátor::
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Kontakt:
adresa: Mariánský Týnec 1, 331 41 Kralovice
e-mail: info@marianskatynice.cz
web: www.marianskatynice.cz
Odborná ocenění:
Stavba roku Plzeňského kraje 2020 (kategorie: novostavby budov)

Fotogalerie


Kde místo najdete