Byla vyhlášena výzva na revitalizaci brownfieldů

21.06.2022


Dne 1. 6. 2022 byla vyhlášena dlouho očekávaná výzva Státního fondu podpory investic zaměřená na revitalizaci brownfieldů a jejich následné nepodnikatelské využití. Lhůta pro doručení žádosti je od 1. srpna 2022 do 31. října 2022. Přinášíme podrobnější informace a shrnutí základních podmínek výzvy.

Základní informace a podmínky výzvy. 

 • Výzva je kolová. Lhůta pro doručení žádosti je od 01.08.2022 do 31.10.2022.
 • Výše podpory činí v součtu nejméně 400.000,- Kč a nejvýše 50.000.000,- Kč.
 • Žadatel je jediným vlastníkem Brownfieldu
 • Výše dotace činí nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území. (V případě města Plzeň je dotace nejvýše 30 %) (V případě Horažďovic, Nepomuku, Sušice a obcí nacházejících se na bývalém území vojenských újezdů je výše dotace až 50 %)
 • Dále je možnost využít bezúročného úvěru na nejvýše dalších 40 % celkových nákladů na revitalizaci.

Pro účely Programu se Brownfieldem rozumí území se starou stavební zátěží sestávající z pozemku nebo pozemků a nemovitých staveb na nich se nacházejících, pokud: 

 1. součet zastavěné plochy území dosahuje výměry alespoň 300 m2 nebo podíl zastavěné plochy území dosahuje nejméně 20 % celkové výměry území 
 2. stavby, které jsou součástí území, s výjimkou pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, oplocení, opěrné zdi a inženýrské sítě, nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a ke dni podání žádosti nejsou využívány. 

Revitalizace zahrnuje vždy odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu, přístavbu nebo nástavbu stavby, která je součástí Brownfieldu a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí a případně další podporované aktivity. 

Výběr z obecných podmínek programu: 

Podmínky pro poskytnutí podpory:

 • Revitalizací Brownfieldu musí vzniknout občanské vybavení.
 • Příslušný orgán žadatele schválil Investiční záměr revitalizace.
 • Existuje povolení revitalizace (je-li zákonem vyžadováno).
 • Žadatel posudkem prokázal nezpůsobilost stavby sloužit svému původnímu účelu.
 • Revitalizace bude zahájena až po podání žádosti. 

Podmínky průběžné:

Do 5 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory bude revitalizace dokončena.

 • Do 6 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory bude zahájeno jiné než hospodářské využití.
 • V rámci revitalizace dojde k odstranění nebo opravě všech staveb, které jsou součástí Brownfieldu a ke dni podání žádosti nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a nejsou využívány
 • Příjemce podpory bude až do dokončení revitalizace jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží.
 • Nebudou Brownfield ani jeho část bez souhlasu Fondu zatíženy zástavním právem.

Následné podmínky

 • Občanské vybavení vzniklé revitalizací musí být využíváno v souladu s jeho plánovaným využitím (podle § 7 odst. 1 písm. f) alespoň po dobu 10 let od uvedení posledního občanského vybavení vzniklého revitalizací do provozu nebo do doby splacení úvěru, bude-li splacen později. Po tuto dobu musí být občanské vybavení provozováno výhradně příjemcem podpory, Českou republikou nebo jimi zřízenou příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou nebo složkou integrovaného záchranného systému.
 • Po dobu 10 let od uvedení posledního občanského vybavení vzniklého revitalizací do provozu nebo do doby splacení úvěru, bude-li splacen později, nepřevede příjemce podpory vlastnické právo k revitalizovanému území ani jeho části na jinou osobu.
 • Po dobu 10 let nezatíží příjemce podpory revitalizované území ani jeho část zástavním právem, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu. 

Povinné přílohy (mimo jiné) jsou: Investiční záměr, Projektová dokumentace revitalizace, Znalecký posudek prokazující nezpůsobilost stavby a další dokumenty podle místní situace.

Více informací na webových stránkách https://sfpi.cz/brownfieldy/, kde naleznete Výzvu, Nařízení vlády a další důležité dokumenty k výzvě. 

Pokud budete mít zájem, můžeme váš konkrétní záměr probrat s ohledem na všechny podmínky výzvy, případně můžeme pomoci i se samotnou přípravou žádosti. V případě zájmu o konzultaci kontaktujte Ing. Michala Telína: telin@rra-pk.cz