Partnerem sdružení je:

Pomoc a podpora obcím

Soubor aktivit ve prospěch obcí kraje v rámci kontrol dotací pro obce ze strany finančních orgánů 

 • Kontroly dotací obcí zejména na bytovou výstavbu, výstavbu technické infrastruktury na bytovou výstavbu a výstavbu domů s pečovatelskou službou v letech 2003 – 2006
 • Postiženo neadekvátními kontrolami přímo cca 40 obcí a měst kraje, které obdržely platební výměry na vrácení dotací včetně penále (napadány formální pochybení obcí a pochybení, která obce prokazatelně nezavinily)
 • Na základě vyvinutého společného tlaku na orgány státní správy byly obcím ve velké části platební výměry ze strany MF ČR ve velké míře odpouštěny
 • Řadě obcí našeho kraje tak byly za pomoci Sdružení zachráněny finanční prostředky ve výši několika stovek miliónů Kč
 • Sdružení prosadilo pomoc a aktivitu Svazu měst a obcí ČR v rámci usnesení sněmu SMO ČR

Aktivity ve prospěch dotací na plošnou plynofikaci obcí

 • Sdružení bylo jedním ze subjektů, které přiměly ministra životního prostředí ke snížení procenta přípojek napojení plynu v obcích, které získaly dotaci na plynofikaci ze SFŽP z 90 % na 50 % a za určitých podmínek i na 10 %.
 • Přímá pomoc Sdružení zejména malým obcím v Plzeňském kraji

Soubor aktivit ve prospěch obcí ve vazbě na přípravu zákona o DPH

 • Sdružení vyvinulo snahu o to, aby obce byly ze zákona vyjmuty jako subjekty povinné k plátcovství daně z přidané hodnoty.

Odložení data pro vydávání nových řidičských průkazů

 • Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje bylo jedno z prvních, které upozornilo a prosazovalo prodloužení zákonem stanoveného termínu pro vydávání nových řidičských průkazů v roce 2005
 • Na zjištěné statistice vydávání řidičských průkazů dle údajů obcí s rozšířenou působností (odborů dopravy) dokázalo, že termín pro vydání nových řidičských průkazů všem jeho držitelům do konce roku 2005 je nereálný
 • Ve spolupráci s poslanci a senátory za Plzeňský kraj byl tento problém přenesen na půdu Parlamentu ČR
 • Termín pro vydání nových řidičských průkazů byl ze strany centrálních orgánů prodloužen o dva roky

Snaha o snížení sazby DPH pro oblast hospodaření s odpady a změny místního poplatku za systém nakládání s odpady v obcích

 • Sdružení od roku 2004 vyvíjí iniciativu a aktivity podporující snížení sazby daně z přidané hodnoty na 5 % pro oblast nakládání s odpady
 • Zvýšení sazby DPH v roce 2004 v této oblasti na 19 % výrazně zasáhlo rozpočty obcí a dle stanoviska Sdružení by měla být snížena sazba DPH zejména u aktivit, kde jsou odpady recyklovány a materiálově využívány
 • Tato snaha byla úspěšná v roce 2009, kdy byla sazba za systém sběru, svozu a nakládání komunálních odpadů snížena do nižší sazby DPH ve výši 9 %
 • Sdružení jako první již od roku 2004 navrhuje změnu – zvýšení sazby místního poplatku za systém nakládání s odpady v obcích a městech, ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR podpořilo a předložilo Vládě ČR návrh novely zákona o místních poplatcích

Soubor jednání se zástupci kompetentních institucí na téma převody armádního majetku na obce

 • Iniciativa a organizace společných jednání představitelů Ministerstva obrany ČR, Armády ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, VÚSS Plzeň a Plzeňského kraje, které měly za cíl co nejvíce urychlit proces převodu vojenského majetku na obce Plzeňského kraje
 • Uvedená jednání výrazně pomohla k rychlejšímu bezplatnému převodu vojenských majetků na města a obce v Plzeňském kraji

Jednání se zástupci kompetentních institucí na téma převody či prodeje majetku státu

 • Jedna z dlouhodobých snah Sdružení
 • Po vzoru jednání o převodu armádního majetku Sdružení za pomoci samosprávy Plzeňského kraje v roce 2008 poprvé zorganizovalo velké jednání s kompetentními zástupci státních institucí a gesčních ministerstev, jehož cílem je vyvinout tlak na stát ve věci jasných pravidel pro převody či prodeje státního majetku na samosprávy měst a obcí včetně urychlení těchto převodů
 • O zprostředkování jednání byla požádána v roce 2009 hejtmanka Plzeňského kraje a její náměstci

Aktivity v oblasti legislativy v odpadovém hospodářství

 • Sdružení se několikrát velmi aktivně zapojilo do připomínkování navrhované legislativy v oblasti odpadového hospodářství
 • Zpracovalo a zaslalo připomínky k návrhům dvou zákonů o odpadech
 • Aktivně se spolupodílelo na zpracování Strategie nakládání s komunálním odpadem měst a obcí v ČR
 • Zástupci Sdružení velmi aktivně působí v řadě odborných orgánů a institucí přímo se podílejících na přípravě nové legislativy a strategického rozvoje odpadového hospodářství ve městech a obcích

Ostatní aktivity v oblasti odpadového hospodářství

 • Sdružení se podílelo na zajištění implementace systému zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení prostřednictvím provozovatelů kolektivních systémů v území (v obcích a městech kraje)
 • Sdružení aktivně spolupracuje na zajištění systému a fungování zpětného odběru obalů (systém EKO-KOM)
 • Sdružení je spolupořadatelem krajské soutěže měst a obcí v třídění odpadů

Aktivity ve prospěch malých obcí Plzeňského kraje

 • Iniciativa ve prospěch zachování programů podpory venkova pro malé obce a navýšení prostředků na podporu rozvoje malých venkovských obcí
 • Iniciativa týkající se co největšího uvolnění finančních prostředků pro podporu venkova a co nejjednoduššího systému podávání žádostí z programu EAFRD – Program rozvoje zemědělství a venkova v ČR (v plánovacím období EU 2004–2007) v době jeho přípravy v letech 2005 a 2006
 • Sdružení se ihned v počátcích snahy postavilo proti rušení poboček pošty v malých obcích

Aktivity v rámci opatření po povodních v roce 2002

 • Aktivity ve prospěch co největší možnosti náprav povodňových škod pro města a obce z programů EU Slidarita a Phare
 • Účast v poradních orgánech kraje pro zajištění opatření po povodních v roce 2002

Iniciativa při přípravě a realizaci programů Evropské unie SROP a ROP v rámci NUTS II Jihozápad

 • Podíl na přípravě programů a jednotlivých grantových schémat Společného regionálního operačního programu v rámci období 2004–2006 včetně snahy o zřízení sekretariátu tohoto programu (jeho pobočky) v Plzni
 • Podíl na realizaci Regionálního operačního programu, účast zástupce Sdružení v monitorovacím výboru ROP NUTS II Jihozápad
 • Úspěšná iniciativa ve prospěch rozložení výzev pro předkládání projektů, kde jsou města a obce v rámci ROP v roce 2009

Návrh legislativní úpravy zavedení poplatku za ubytování zahraničních dělníků

 • Ve spolupráci s městem Plzní prostřednictvím SMO ČR a poslanců navrhlo Sdružení návrh novely zákona o místních poplatcích
 • Návrh měl zrušit výjimku zavedení poplatku na den pro tzv. podnikové ubytovny a umožňoval by tak obci prostřednictvím vyhlášky stanovit sazbu poplatku provozovatele či majitele ubytovny za lůžko a den
 • Novela skončila v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Aktivní spolupráce se Svazem měst a obcí České republiky

 • Sdružení od samého počátku vzniku spolupracuje s republikovým Svazem měst a obcí České republiky
 • Od roku 2005 je tato spolupráce velmi intenzivní a koordinovaná a probíhá oběma směry, tedy zasílání informací z území do sídla republikového svazu a naopak, zasílání informací zejména legislativního charakteru do sídla Sdružení
 • Sdružení má řadu svých zástupců v orgánech SMO ČR

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 00 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS