Partnerem sdružení je:

Účast na projektech Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje


Krajská koncepce hospodaření s odpady v Plzeňském kraji

 • Dokument, který byl analytickým dokumentem a podkladem pro budoucí plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje
 • Zástupce Sdružení v řídícím týmu koncepce
 • Zástupci Sdružení v pracovních skupinách

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje

 • Významný dokument navrhující aktivity a systémy budoucího odpadového hospodářství kraje v němž výraznou roli mají samosprávy měst a obcí
 • Zástupce Sdružení v řídícím týmu plánu odpadového hospodářství
 • Zástupci Sdružení v pracovních skupinách

Spolupráci mezi Plzeňským krajem a Bavorskými regiony Horní Falcko a Dolní Bavorsko

 • Účast zástupců Sdružení v pracovních skupinách Komunální spolupráce, Doprava, Turismus, Ochrana životního prostředí, Zemědělství/rozvoj venkova

Rada Plzeňského kraje pro rozvoj lidských zdrojů

 • Účast zástupce Sdružení v základním poradním orgánu kraje, který měl za úkol vypracovat strategii rozvoje lidských zdrojů v kraji
 • Zástupci Sdružení byli účastni ve dvou ze tří pracovních skupin Rady Plzeňského kraje pro rozvoj lidských zdrojů

Studie protipovodňových opatření v Plzeňském kraji

 • Studie má za cíl vybrat stupně území a obcí ohrožené možnými povodněmi. Na základě výsledků studie budou navržena konkrétní protipovodňová opatření v obcích a stanoveny priority pro podporu obcí na tyto protipovodňová opatření
 • Sdružení má svého zástupce v řídícím výboru projektu

Studie ochrany podzemních a povrchových vod Plzeňského kraje

 • Studie zpracovávaná Plzeňským krajem popisující zdroje vod v celém území Plzeňského kraje a navrhující možné způsoby nakládání s vodami
 • Účast zástupce Sdružení v rámci zpracování této studie

Studie starých ekologických zátěží v Plzeňském kraji

 • Účast zástupce Sdružení při přípravě studie, která má za cíl zmapovat a pospat všechny významné ekologické zátěže v území Plzeňského kraje, jako dokumentu pro možnost financování likvidace těchto zátěží z veřejných prostředků (EU)

Projekt „Budování absorpční kapacity místních a regionálních orgánů pro řízení programů EU na území Plzeňského kraje v období 2007 – 2013“

 • Cílem projektu je připravit a vyvinout aktivity směřující k co nejlepší přípravě subjektů v Plzeňském kraji na alokaci finančních prostředků z Evropské unie v novém plánovacím období Evropské unie
 • Sdružení bylo jedním z hlavních partnerů projektu

Projekt CityRegio

 • Mezinárodní projekt v rámci programu Phare 2003 – část II, který řeší problematiku ekonomického rozvoje regionálních center a jejich blízkého okolí
 • Realizátorem projektu je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. s řadou partnerů, jedním z nich je právě Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
 • Projekt je podkladem pro navazující realizační projekt Vědeckotechnického parku Plzeň

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

 • Jeden ze zásadních orgánů celého operačního programu
 • Zástupce samospráv měst a obcí reprezentuje oficiální zástupce Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje za Plzeňský kraj

Monitorovací výbor Operačního programu životní prostředí

 • Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje má svého zástupce a náhradníka (jako zástupce SMO ČR) v tomto velmi důležitém orgánu druhého největšího operačního programu v rámci strukturální pomoci Evropské unie České republice v plánovacím období 2007–2013

Krajská pracovní skupina pro výběr projektů z Operačního programu životní prostředí

 • Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje je zastoupeno dvěma zástupci v tomto odborném orgánu, který se přímo podílí na hodnocení podaných projektů v rámci všech výzev všech prioritních os operačního programu
 • Dva zástupce má v tomto orgánu i Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Sdružení je zakladatelem Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, obecně prospěšné společnosti

 • Sdružení je nejvýznamnějším zakladatelem této organizace (spolu s ostatními čtyřmi zakladateli)
 • 3 zástupci Sdružení jsou ve správní radě této organizace
 • 1 zástupce v dozorčí radě tohoto subjektu

Sdružení bylo zakladatelem Regionálního centra rozvoje cestovního ruchu Západních Čech, obecně prospěšné společnosti

 • Sdružení mělo svého zástupce ve správní radě této organizace
 • Organizace byla zrušena rozhodnutím soudu v roce 2009 (na základě souhlasu všech zakladatelů)

Účast zástupce sdružení v předsednictvu VTS ZČ

 • zástupce Sdružení je členem předsednictva Vědeckotechnické společnosti západních Čech, jednoho z partnerů Sdružení
 • spolu s Věděckotechnickou společností západních Čech sdružení realizovalo více jak 20 konferencí a seminářů-vzdělávacích akcí pro samosprávy měst a obcí

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 00 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS