Partnerem sdružení je:

Partnerské instituce

Československá obchodní banka, a.s.

Působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V červnu 1999 byla privatizována – jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC. V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB). Po odkoupení minoritních podílů se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným akcionářem ČSOB. Do konce roku 2007 působila ČSOB na českém i slovenském trhu; slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k 1. lednu 2008.

Obchodní profil ČSOB zahrnuje tyto segmenty: fyzické osoby (retailová klientela), malé a středně velké podniky, korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. V retailovém bankovnictví v ČR působí společnost pod dvěma obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna, která využívá pro svou činnost rozsáhlé sítě České pošty. Klienti ČSOB jsou obsluhováni na 246 pobočkách v ČR, klienti Poštovní spořitelny jsou obsluhováni prostřednictvím 51 Finančních center Poštovní spořitelny a zhruba na 3 320 obchodních místech České pošty (stav k 30.9.2009). ČSOB i Poštovní spořitelna dále poskytují své služby prostřednictvím distribučních kanálů v rámci skupiny ČSOB a různých různých distribučních kanálů přímého bankovnictví.

www.csob.cz

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s

RRA se soustředí na několik oblastí činnosti, zejména na služby územních a oborových analýz, koncepcí, strategií, podporu přípravy rozvojových projektů. Oborově se služby rozvojových projektů soustřeďují na oblast infrastruktury ochrany životního prostředí, lokalizace přímých investic a systému rozvoje lidských zdrojů, rozvoje měst a obcí. Potřebné znalosti o území Plzeňského kraje jsou soustředěny v geografickém informačním systému, který je budován ve spolupráci s Plzeňským krajem a Centrem pro regionální rozvoj ČR.

Konzultanti disponují jak znalostmi v oboru na který se ve své práci soustředí, tak i dovednosti komplexního zajištění podmínek pro realizaci projektů, například zajištění zdrojového financování. Za hlavní přidanou hodnotu naší činnosti považujeme schopnost spolu s klientem přivést potřeby a záměry k reálným, viditelným a využitelným výsledkům. Naše služby využívají především veřejné i soukromé subjekty v území Plzeňského kraje.

Získali jsme zkušenosti i v rámci mezinárodních projektů, ve kterých se orientujeme jak na přímou přeshraniční spolupráci s bavorskými regiony, tak i na mezinárodní projekty celoevropské úrovně. S ohledem na zájmy zakladatelů a klíčových partnerů tvoříme nabídku našich služeb především ve vazbě na potřeby veřejných institucí.

www.rra-pk.cz

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Byla vytvořena sloučením třech Okresních hospodářských komor – Plzeň-město (Hospodářská komora Plzeň), Plzeň-sever a Tachov, a to k 27. 3. 2008. Od 29. 2. 2012 k těmto třem okresům přibyl další, a to když se Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje sloučila s Okresní hospodářskou komorou Rokycany a převzala veškerou její agendu. Dále bylo rozhodnutím představenstva Hospodářské komory ČR (HK ČR) ze dne 27. 3. 2013 zastoupení HK ČR v Plzeňském kraji převedeno z Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje na Regionální hospodářskou komoru Plzeňského kraje.

Komora slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů.

www.rhkpk.cz

Vědecko technická společnost západních Čech

Vědeckotechnická společnost západních Čech je samostatné dobrovolné sdružení poboček a dalších nezávislých vědeckotechnických společenských organizací a individuálních členů se zájmem o rozvoj vědy a techniky. Posláním společnosti je podpora činnosti členských organizací i individuálních čle­nů.

www.vtszc.wz.cz

Sdružení měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí.

www.smocr.cz

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj je jedním ze čtrnácti samosprávných krajských celků. Jejich vznik a činnost jsou od roku 2000 důležitým prvkem veřejné správy v České republice. Kraje jsou samosprávné celky, to znamená, že je nespravuje stát, ale zvolené zastupitelstvo daného kraje. To by mělo přinést občanům kraje větší kontrolu nad jeho činností a více možností ovlivňovat dění na území, na kterém žijí. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Kraj jako instituce má velmi podobnou strukturu jako město či obec. Podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích je nejvyšším rozhodujícím orgánem krajské zastupitelstvo.

Zastupitelstvo Plzeňského kraje se skládá z 45 členů (počet zastupitelů je stanoven podle počtu obyvatel kraje). Zastupitelé ze svého středu zvolili hejtmana kraje, hlavního představitele, který kraj navenek reprezentuje a je oprávněn jeho jménem jednat. Jeho pozice v kraji odpovídá zhruba pozici starosty či primátora ve městě či obci. Zastupitelstvo dále volilo radu kraje (svou funkcí odpovídá radě města či obecní radě), která připravuje podklady pro rozhodování zastupitelstva nebo sama rozhoduje v dílčích záležitostech. Rada Plzeňského kraje je devítičlenná (počet členů je také stanoven podle počtu obyvatel kraje).

Jedním z orgánů kraje je krajský úřad. Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad plní úkoly samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a napomáhá činnosti výborů a komisí. Funkce krajského úřadu jsou vymezeny v § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje, zařazení do krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory a oddělení. Krajský úřad Plzeňského kraje je členěn na 17 odborů a útvar interního auditu.

www.plzensky-kraj.cz

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Riegrova 1, 301 11 Plzeň

IČ: 69972061

Ing. Pavel Hruška
vedoucí sekretariátu

Tel.: 377 201 410
Mobil: 602 303 710

hruska@rra-pk.cz smopk@rra-pk.cz

Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS